ผลงานตีพิมพ์

2564

  1. Khanbo, S., Tangphatsornruang, S., Piriyapongsa, J., Warodom Wirojsirasak, Prapat Punpee, Peeraya Klomsa-ard, Kittipat Ukoskit. (2021) Candidate gene association of gene expression data in sugarcane contrasting for sucrose content. Genomics. 113(1); 229-237.

  2. Davies et al (2021) ForestGEO: Understanding forest diversity and dynamics through a global observatory network. Biological Conservation (253); 108907.

2563

  1. Azam, N.K.K., Selvarajah, G.T., Santhanam, J., Razak, M.F.A., Ginsapu, S.J., James, J.E. and Suetrong, S. (2019). Molecular epidemiology of Sporothrix schenkii isolates in Malaysia. Medical Mycology, myz106; 1-9.

  2. Bai, L., Maslin, B.R., Triboun, P., Xia, N., Leong‐Škorničková, J. (inpress). Unravelling the identity and nomenclatural history of Zingiber montanum, and establishing Z. purpureum as the correct name for Cassumunar ginger. TAXON, doi.org/10.1002/tax.12160. 

โครงการเด่น

Genomics Thailand

Genomics Thailand

KEW

KEW

Remote Sensing

Remote Sensing

โครงการศึกษาอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีสตูล จ.สตูล

โครงการศึกษาอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีสตูล จ.สตูล

UNESCO Global Geoparks

UNESCO Global Geoparks