จีโนมิกส์ประเทศไทย

     Genomics Thailand หรือ จีโนมิกส์ประเทศไทย เป็นโครงการวิจัยด้านสุขภาพ วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ของคนไทย เพื่อให้นักวิจัยได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการศึกษาวิจัยในอนาคตที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนไทย ทำให้ประชาชนได้รับการวินิจฉัย การรักษาอย่างจำเพาะและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

     ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินงานส่วนของมาตรการที่ 3 ด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้านชีวสารสนเทศ โดยดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลด้านชีวสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการ จัดเก็บ ประมวลผล ข้อมูลพันธุกรรมประชากรไทยทั้งหมด 50,000 รายในโครงการ เพื่อจัดตั้งเป็นฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมอ้างอิงเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจัยและการรักษาของประเทศ

GeTH_2.png
WES.png
WGS.png
SNP.png

1,175

1,092

9,558

บริการของเรา

บริการ

  • ระบบรับลงทะเบียนอาสาสมัคร

  • Clinical and phenotype database

  • Sample management system 

  • Fast transfer system

  • WGS data processing and Variant annotation-prioritization

  • ระบบคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เพิ่มเติม

ฐานข้อมูล

database_GeTH.png
เพิ่มเติม