𝑴𝒚𝒄𝒐𝒃𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒊𝒖𝒎 𝒕𝒖𝒃𝒆𝒓𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔𝒊𝒔 (MTB) Platform Version 1.0

https://mtb.nbt.or.th/🧬🧬 ธนาคารข้อมูลชีวภาพ (Databank) 🧬🧬 เป็นหนึ่งหน่วยวิจัยภายใต้ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) มีบทบาทในการบริหารจัดการข้อมูลเและองคฺ์ความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งดำเนินงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพจากข้อมูลอย่างยั่งยืน โดยหนึ่งในผลงานวิจัย คือ การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ แปลผล และแสดงผลข้อมูล ได้แก่ 𝑴𝒚𝒄𝒐𝒃𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒊𝒖𝒎 𝒕𝒖𝒃𝒆𝒓𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔𝒊𝒔 (MTB) Platform Version 1.0 (https://mtb.nbt.or.th/) ที่ช่วยในการทำนายความเสี่ยงการดื้อยา จำแนกสายพันธุ์ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของเชื้อวัณโรค เรามาทำความรู้จักเครื่องมือดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้ ✨💻


#ธนาคารข้อมูลชีวภาพ #NBT #ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ

0 views0 comments