พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ ทช.🖥🔖 แถลงข่าวฐานข้อมูลจีโนมพืชป่าชายเลนครั้งแรกในไทย เรื่องการวิจัย พัฒนา และวิชาการป่าชายเลน ระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ สวทช.

#สวทช. #NBT #ทช.

0 views0 comments