ภาพพิธีลงนาม MOU ณ มูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 20 มิถุนายน 2565 🤝✨

https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-mou-nbt/

ภาพพิธีลงนาม MOU ณ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 🤝✨

0 views0 comments