ซอฟต์แวร์ PharmVIP พัฒนาโดยนักวิจัยจากธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. ✨💻

ทีมวิจัยธนาคารข้อมูล ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. นำทีมโดย ดร.จิตติมา พิริยะพงศา 👩🏻‍💻 ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ PharmVIP เพื่อวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลพันธุกรรมในยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อยา และรายงานคำแนะนำการใช้ยาที่สัมพันธ์กับพันธุกรรมแต่ละบุคคล 💊🧬 โดยสามารถรับชมได้ที่รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ✨

💻 https://youtu.be/JC9oPeg_xRI


📍นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยได้มีผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

📚 https://www.mdpi.com/2075-4426/11/11/1230

0 views0 comments