งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. วันที่ 25-30 มีนาคม 2564


📌📆 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ในแนวทาง "30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน"

วันที่ 25-30 มีนาคม 2564 โดยร่วมลงทะเบียนฟรี 🎉✨

0 views0 comments