10.png
11.png
12.png

บริการฝากเก็บข้อมูล

แหล่งทุน สวทช.

การฝากข้อมูลจากโครงการภายใต้แหล่งทุนภายใน สวทช.

แหล่งทุนภายนอก สวทช.

การฝากข้อมูลจากโครงการภายใต้แหล่งทุนภายนอก สวทช.

ฝากข้อมูล

การฝากข้อมูลโดยต้องขออนุญาตก่อนนำข้อมูลออก

บริการสืบค้น

ฐานข้อมูลแสดงความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบสนิปส์ (SNP) และอินเดล (INDEL) ในประชากรไทย

บริการเครื่องมือสนับสนุนการแปลผลข้อมูล

เครื่องมือเพื่อการทำนายผลจากข้อมูล hemoglobin typing และแปลผลตาม type ของคู่เสี่ยง

เครื่องมือเพื่อช่วยตรวจหาความผิดปกติชนิดโครโมโซมเกิน และเพศของทารกในครรภ์มารดา

เครื่องมือเพื่อช่วยทำนายความเสี่ยงการดื้อยา 

เครื่องมือที่ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรม เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช

เครื่องมือที่รวบรวมการวิเคราะห์ ทำนายผล และแปลผลทางด้าน pharmacogenomic

บริการซอฟต์แวร์

fastGLOBETROTTER

An efficient haplotype-based technique to identify, date and describe admixture events using genome-wide autosomal data.