10.png

1,150

17,008

11.png
12.png

1,175

บริการฝากเก็บข้อมูล

แหล่งทุน สวทช.

การฝากข้อมูลจากโครงการภายใต้แหล่งทุนภายใน สวทช.

แหล่งทุนภายนอก สวทช.

การฝากข้อมูลจากโครงการภายใต้แหล่งทุนภายนอก สวทช.

ฝากข้อมูล

การฝากข้อมูลโดยต้องขออนุญาตก่อนนำข้อมูลออก

บริการสืบค้น

ฐานข้อมูลแสดงความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบสนิปส์ (SNP) และอินเดล (INDEL) ในประชากรไทย

บริการเครื่องมือสนับสนุนการแปลผลข้อมูล

เครื่องมือเพื่อการทำนายผลจากข้อมูล hemoglobin typing และแปลผลตาม type ของคู่เสี่ยง

เครื่องมือเพื่อช่วยตรวจหาความผิดปกติชนิดโครโมโซมเกิน และเพศของทารกในครรภ์มารดา

เครื่องมือเพื่อช่วยทำนายความเสี่ยงการดื้อยา 

เครื่องมือที่ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรม เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช

เครื่องมือที่รวบรวมการวิเคราะห์ ทำนายผล และแปลผลทางด้าน pharmacogenomic

บริการซอฟต์แวร์

fastGLOBETROTTER

An efficient haplotype-based technique to identify, date and describe admixture events using genome-wide autosomal data.