ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ

สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของประเทศ และนำมาวิจัยพัฒนาเพื่อประเมินคุณค่า เช่น ศึกษาข้อมูลระดับยีน ข้อมูลสารสำคัญ และศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้น วัสดุชีวภาพที่จัดเก็บในธนาคารจึงเป็นแพลตฟอร์มสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา

ผู้อำนวยการ

kisspng-computer-science-google-scholar-
1024px-ResearchGate_icon_SVG.svg.png

วิสัยทัศน์

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ดำเนินการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพแบบระยะยาวและส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพระยะยาว 

  2. เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ด้านการอนุรักษ์ฯ แบบระยะยาว

  3. เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพยากรชีวภาพที่จัดเก็บไว้

  4. สร้างองค์ความรู้ ฐานข้อมูล และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ผล เพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างยั่งยืน

โครงสร้างพื้นฐาน

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพระยะยาว การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้จากการบูรณาการข้อมูล และการสร้างเครื่องมือเพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนด้านการประมวลผลและบริหารข้อมูลพันธุกรรมประชากรไทย

ธนาคารพืช

อนุรักษ์พืชพรรณป่า (Wild Plants) และเชื้อพันธุกรรมพืชปลูก (Crop Varieties)

บุคลากร

ดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง

หัวหน้ากลุ่มวิจัยธนาคารพืช

analytics.png

ธนาคารจุลินทรีย์

อนุรักษ์กลุ่มแบคทีเรียและกลุ่มอาเคีย แอคติโนมายซิส ยีสต์ กลุ่มราขนาดเล็ก (ราจิ๋ว ราน้ำจืดและราทะเล) และกลุ่มเห็ดราขนาดใหญ่ (เห็ด ไซลาเรีย และราทำลายแมลง)

บุคลากร

ดร.สาทินี ซื่อตรง

หัวหน้ากลุ่มวิจัยธนาคารจุลินทรีย์

analytics.png

ธนาคารข้อมูล

บริหารจัดการองค์ความรู้เชิงลึกของทรัพยากรชีวภาพและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ต่อยอด

บุคลากร

ดร.จิตติมา พิริยะพงศา

หัวหน้ากลุ่มวิจัยธนาคารข้อมูล

analytics.png

จีโนมิกส์ประเทศไทย

ประมวลผลข้อมูลพันธุกรรมประชากรไทย 50,000 ราย และบริหารจัดการข้อมูล โดยจัดทำระบบการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนามาตรฐานของข้อมูลและเครื่องมือช่วยวินิจฉัย การรักษาความปลอดภัยและรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร

บุคลากร

ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา

หัวหน้าโครงการ

analytics.png
kisspng-computer-science-google-scholar-
1024px-ResearchGate_icon_SVG.svg.png

เทคโนโลยีที่สนับสนุนพันธกิจ